TOPlist TOPlist TOPlist

Ostrava má jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR

Ostrava stejně jako dosud bude mít jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR. Cena pro vodné a stočné bude oproti loňskému roku od 1. 1. 2021 vyšší o 3,99 Kč (tj. o 4,95 %). Jeden m3 vody včetně stočného pro rok 2021 bude stát včetně DPH 84,66 Kč ve srovnání s cenou 80,67 Kč v letošním roce. Zvýšení ceny představuje pro průměrného spotřebitele v Ostravě navýšení pouze o 11,17 Kč měsíčně.

Cenu vody ovlivňuje, mimo jiné, i nárůst nákladů za nájemné infrastruktury, které platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) městu Ostrava. Statutární město Ostrava z něj financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Další faktory, které především ovlivňují cenu, jsou vyšší náklady na materiál, opravy, služby, mzdy zaměstnanců a vyšší cena vody nakoupené.

Úhrada nájemného městu Ostrava není jediným způsobem, kterým společnost OVAK přispívá ke zlepšování vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. „Prostředky vynaložené OVAK na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2020 budou minimálně ve výši 403 mil. Kč, z toho 304 mil. Kč bude uhrazeno prostřednictvím nájmu, zbylá část formou oprav financovaných společností OVAK. Kromě již zmíněného nájemného a oprav zajišťovaných dodavatelským způsobem, provádí společnost OVAK také údržbu a další opravy vodohospodářské infrastruktury vlastními zaměstnanci. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou navíc plánovány investice do provozního majetku společnosti za více než 50 miliónů korun,“ přiblížil plány na další rok generální ředitel OVAK Vojtěch Janoušek.

Moderní technologie
OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Díky spolupráci s odborníky mateřské společnosti SUEZ se společnosti OVAK dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé systémy a zařízení, a to jako v prvním městě v České republice vůbec. Mezi nejvýznamnější patří dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. „Aktuálně už takto funguje více než 15 000 vodoměrů. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu, tj. 32 000 vodoměrů. Projekt má obrovský potenciál, který jsme si ověřili i v době protipandemických opatření. Jednou z řady výhod je maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, dále pohodlí pro zákazníka a možnost pro naši společnost rychle odhalit nestandardní situace na síti,“ doplnil Vojtěch Janoušek.

Metoda „ICE PIGGING,“ zase umí revolučně a zároveň šetrně čistit vodovodní potrubí prostřednictvím směsi ledu a kuchyňské soli. V prosinci 2020 OVAK rozšíří svůj provozní profesionální údržbový park o nový kanalizační vůz s recyklací vody Aquastar IV. Do konce roku společnost zasanuje 3 kanalizační šachty metodou Vertlinier. Jedná se o inovativní systém bezvýkopové sanace pomocí tzv. sanačního rukávu. Využívá se hlavně při rekonstrukcích kruhových šachet s kónusem a hranatých šachet s proměnlivým průřezem.
Další důležité investice putují do kybernetické bezpečnosti.


E-komunikace
Letošní rok ukázal, jak je důležité být připravený a přizpůsobit se co nejrychleji a nejlépe změnám, a to i těm náhlým a nepředvídatelným. V době nouzového stavu, kdy byl omezen osobní kontakt, ocenila společnost i zákazníci již dříve implementované nástroje elektronické komunikace, jako je:
• Zákaznický účet (tj. internetový přístup k zákaznickým datům, který umožňuje zasílat elektronicky požadavky),
• elektronicky zasílaná faktura za vodné a stočné,
• dálkové odečty vodoměrů,
• moderní on-line platební nástroje,
• elektronické nástroje pro zasílání informací či marketingových sdělení,
• elektronické vyjádření k existenci sítí.

„Situace spojená s pandemií COVID-19 přestavuje výzvu a příležitost se v oblasti elektronizace stále vyvíjet. Za účelem zlepšování zákaznických služeb OVAK plánuje v příštím roce další rozvoj Smart Meteringu, v plánu je také implementace nového webového portálu. OVAK rovněž plánuje investovat do interních informačních systémů s cílem zefektivnit firemní procesy a digitalizaci dokumentů“, dodal V. Janoušek.

 

Obecné informace o společnosti OVAK
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. Hlavními akcionáři společnosti jsou statutární město Ostrava (40,60%) a francouzská společnost SUEZ (50,13%). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je z cca 60% nakupována z povrchových zdrojů a zbývajících cca 40% produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů. Vodovodní síť v délce 1 068 km, dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro potravinářský a podnikatelský průmysl. Odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 919 km a Ústřední čistírna odpadních vod zabezpečuje čištění 97,78 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava. Celkem společnost provozuje 7 čistíren odpadních vod a zajišťuje tak čištění 99,49 % všech čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava.