TOPlist TOPlist TOPlist

Zpráva o jakosti pitné vody v České republice za období 2011 - 2013

 

Česká republika je podle článku 13 směrnice 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, povinna každé tři roky zpracovat zprávu o jakosti pitné vody ve vodovodech (zásobovaných oblastech) zásobujících více než 5000 obyvatel, zveřejnit ji, a do dvou měsíců poté ji zaslat Evropské komisi. Tento rok bylo připraveno hlášení zahrnující období let 2011 – 2013.

Legislativní požadavky na kvalitu a kontrolu pitné vody v České republice vycházejí, stejně jako v ostatních členských státech EU, z výše citované směrnice Rady č. 98/83/ES, i když v některých požadavcích je česká legislativa přísnější, což citovaná směrnice umožňuje. 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá veřejnosti zprávu o kvalitě pitné vody v České republice za období 2011 – 2013;  následná tabulka uvádí souhrnné zpracování sledovaných dat.  Každý rok je v těchto oblastech provedeno mezi 220-230 tisíci laboratorních stanovení jednotlivých ukazatelů jakosti vody.

 

kvalita vody cr

 

Součástí této zprávy jsou kromě výše uvedených údajů také další související informace, např. četnost prováděných kontrol provozovatelem vodovodu, která se někdy ukazuje jako problémová – v některých případech byl sice odběr a rozbor vzorků vody proveden, ale jeho výsledek nebyl provozovatelem vložen do celostátní elektronické databáze, popř. se jednalo o opomenutí. 

Formát zprávy je jednotně určen Evropskou komisí (EK) tak, aby ji bylo možné načíst do elektronické databáze EK a výsledky z jednotlivých zemí zpracovat do souborné zprávy za celou Evropskou unii. 

Ministerstvo zdravotnictví je povinno respektovat předepsaný formát zprávy (jde pouze o tabelární přehledy), který je však pro uživatele zcela nepřehledný. Zájemce o tuto problematiku však upozorňujeme, že české veřejnosti jsou již od roku 2004 dostupné každoroční aktuální zprávy o kvalitě vody, které zahrnují nejen velké vodovody (nad 5000 obyvatel), ale i vodovody menší a veřejné studny. Archiv zpráv je přístupný na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Zde najde zájemce nejen podrobné zpracování výsledků z různých hledisek, ale i komentáře včetně hodnocení zdravotního rizika nálezů. 

Konkrétní informace o jakosti vody v jednotlivých vodovodech lze také získat od jejich provozovatelů vodovodů, kteří mají podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost zajistit, aby odběratelům byly k dispozici aktuální informace o jakosti jimi dodávané pitné vody.