TOPlist TOPlist TOPlist

Dešťová voda vs. odpadní voda

Dotaz:

Je dešťová voda ze samostatné dešťové kanalizace ( svody střech a parkovišť, vybudované lapoly ) považovaná za vodu odpadní?

Odpověď: 

Pojem „srážková voda“ uvedený v ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje pro účely vymezení oddílné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod z pozemků a staveb. 

Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích dále říká, že:“ (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.“ 

S ohledem na ustálenou výkladovou praxi Ministerstva zemědělství (například výklad sekce vodního hospodářství č. 72 http://eagri.cz/public/web/file/74109/V72.pdf) lze dovodit, že srážkové vody odváděné oddílnou kanalizací nejsou považovány za vody odpadní, a to ani ve vztahu k míře jejich znečištění. Důvodem je případná problematická hranice určení, kdy se už jedná o odpadní vody. Odpadní vody jsou vždy změněny v charakteru cílenou činností, což nelze obvykle uvažovat v případě odtoku znečištěných srážkových vod, nejde-li např. o cílenou činnost určenou např. k očištění zařízení srážkovými vodami. 

V případě vzniku pochybností lze nicméně využít ustanovení § 38 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. rozhodování vodoprávního úřadu v pochybnostech, zda–li se v (konkrétním případě) jedná o vody odpadní či nikoliv. 

Toto řízení bude podle ustanovení § 126 odst. 8 vodního zákona vždy vedeno z moci úřední (rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení - viz § 115 odst. 10 vodního zákona) a v případě pochybností je třeba toto řízení iniciovat (podáním podnětu) u příslušného krajského úřadu [viz § 107 písm. p) vodního zákona].