TOPlist TOPlist TOPlist

Sorbenty – pomoc při ochraně vodních toků a ploch

 

Pod obecným označením „sorbenty“ se skrývá široká škála sorpčních prostředků, které se často využívají při odstraňování následků dopravních nehod nebo ropných havárií. Jejich použití nabízí řadu výhod.

Své nezastupitelné místo mají v běžném provozu, protože urychlují a usnadňují úklid, předcházejí vzniku kluzkých míst, snižují riziko požáru a jeho šíření. Zároveň umožňují rychlý zásah při provozních haváriích, redukují množství odpadu a náklady na jeho likvidaci. Existují různé druhy sorbentů, které se od sebe liší svojí strukturou, složením a vlastnostmi (viz předešlý článek Sorbenty - důležití pomocníci pro udržení čistoty a při likvidaci ekologických havárií). Například sypké sorbenty jsou účinné při odstraňování následků ekologických havárií a dají se použít na suchém i mokrém povrchu. Tomu, jaké sorpční prostředky použít při haváriích na vodních plochách a v případě ohrožení podzemních vod, se budeme blíže věnovat v další části tohoto článku.

Ochrana povrchových a podzemních vod

Pokud dojde k úniku většího množství ropných látek a hrozí znečištění vodních ploch a podzemních vod, je na místě použít sorpční norné stěny. „Jedná se o velmi účinný prostředek nejen pro likvidaci už vylitých ropných látek, ale také k prevenci proti jejich úniku,“ vysvětluje výhody použití David Lošťák, ředitel společnosti HAPPY END CZ, a.s., a dodává: „Proto patří ke stabilnímu vybavení většiny hasičských útvarů.“

Jak ale sorpční norné stěny fungují? Tubus sorpční norné stěny je vyplněn mikrovlákennou polypropylenovou textilií. Mikrovlákna mají díky velkému povrchu vláken a velkému vnitřnímu objemu vysokou sorpční kapacitu. Polypropylen pak nasává ropné látky, oleje a tuky, ale zároveň odpuzuje vodu. Tato kombinace vlastností zaručuje rychlé a účinné odstranění nečistot z vodní plochy. Navíc i při své úplné saturaci norné stěny zůstávají na hladině a mohou být bezpečně vytaženy a zlikvidovány. Výhodou je i to, že při velkých únicích může být absorbovaná látka ze sorbentu získána zpět a využita. Použitá norná stěna se zbytky nasáté kapaliny může být také použita jako palivo ve spalovně nebezpečných odpadů.

Podle Davida Lošťáka je další předností sorpčních norných stěn EUSORB to, že jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. „Dají se jednoduše navazovat na sebe díky pevným a odolným lanům se spojovacími karabinami,“ popisuje použití norné stěny EUSORB a pokračuje: „Během několika minut lze tak přehradit potok či řeku a zabránit tím velkým ekologickým škodám a případnému úhynu ryb a dalších živočichů.“

Jak už bylo zmíněno, norné stěny je možné použít také jako preventivní zábranu tam, kde lze předpokládat nebezpečí úniku nebezpečných látek do vodních toků a nádrží.

Použití sorpční norné stěny EUSORB se dá kombinovat s dalšími speciálními hydrofobními materiály. Jedná se například o koberce s extrémní sorpcí, jejichž sorpční kapacita je pětkrát vyšší než u běžných textilních sorbentů.

Co ale dělat ve chvíli, kdy dojde k proražení nádrže nebo potrubí a začne z nich nezadržitelně vytékat kapalina? Jak rychle zabránit jejímu dalšímu úniku? Jako při každé havarijní situaci je důležité jednat pohotově a minimalizovat následné škody. Důležité je být připraven a vybaven prostředky „první pomoci“. Mezi ně nezbytně patří kvalitní těsnicí materiály, které rychle působí a umožní získat čas pro dlouhodobé řešení. O tom ale více v příštím článku.