TOPlist TOPlist TOPlist

Rozsah rozborů vody

Chemický a fyzikální rozbor vody

zahrnuje stanovení jednotlivých chemických a fyzikálních ukazatelů. Podle rozsahu tohoto souboru stanovení se rozeznávají rozbory úplné nebo krácené, nebo také základní, rozšířené, výběrové a provozní. Obsah jednotlivých druhů rozboru (tj. jednotlivé ukazatele, patřící do daného druhu rozboru) nelze stanovit obecně. Výběr ukazatelů pro každý druh rozboru se vždy řídí druhem analyzované vody a účelem, pro který se rozbor vody provádí. Na účelu, jemuž má rozbor sloužit, závisí i výběr druhu rozboru, tzn. i rozsah rozboru.

Při interpretaci výsledků chemického a fyzikálního rozboru vody pro určitý účel (např. při rozhodování, zda voda vyhovuje hygienickým předpisům pro pitnou vodu, nebo zda povrchová voda je vhodná pro úpravu na vodu pitnou, atd.) je však nutno si uvědomit, že tento chemický a fyzikální rozbor je jen částí komplexu rozborů vody. A tak opět podle druhu vody a účelu stanovení je třeba posuzovat jakost vody i podle dalších rozborů, tj. rozboru radiologického, mikrobiologického a hydrobiologického.

Základní fyzikální a chemický rozbor vody

Pod tento pojem je obvykle zahrnováno stanovení řady základních chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody (např.: kyselinová a zásadová neutralizační kapacita, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, celková mineralizace, vodivost, pH), sumárních ukazatelů jakosti vody (organický uhlík, chemická a biochemická spotřeba kyslíku, tenzidy, AOX), makrosložek vody (hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, dusičnany, vápník, hořčík, sodík, draslík) a nutrientů (jednotlivé formy dusíku a fosforu). Lze sem zařadit i spektrofotometrické stanovení některých mikrosložek vody (Fe, Mn, Al). 

Rozšířený fyzikální a chemický rozbor vody

Pod tento pojem jsou vedle již uvedených ukazatelů zahrnuty speciální ukazatele, významné pro jakost vody. Mezi tyto ukazatele patří hlavně toxické kovy, například Be, Cr, Cd, Hg atd. a specifické organické látky, například benzen, hexachlorbenzen, tetrachlormethan, polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), atd.

Rozbory vody dříve a nyní

V dřívějších ČSN vyhláškách či nařízeních byl obvykle dosti striktně určen počet ukazatelů jednotlivých typů rozborů pro různé druhy vod a pro různý účel použití výsledků rozboru. V současné době jsou však zaváděny nové normy a vyhlášky, ve kterých jsou uvedeny obvykle prakticky všechny chemické a fyzikální ukazatele, které by mohly mít význam pro konkrétní použití výsledků rozboru, ale v těchto nových předpisech se obvykle nespecifikuje, které ukazatele patří do základního či rozšířeného či výběrového či jinak pojmenovaného rozboru. 

Současná praxe předpokládá, že zadavatel rozboru (vodohospodářský pracovník) sám vybere ze širokého souboru všech možných ukazatelů, které mu nabízí příslušná norma, či vyhláška, jen ty ukazatele, které jsou pro analyzovanou vodu a účel rozboru aktuálně potřebné. Z toho tedy vyplývá nutnost znalosti odpovídajících norem, vyhlášek a nařízení.

Například hygienické požadavky na jakost pitné vody jsou specifikovány ve Vyhlášce MZd č. 376/2000. Kromě hygienických limitních hodnot mikrobiologických a biologických ukazatelů pitné vody, předepisuje vyhláška hygienické limity hodnot 60 fyzikálních a chemických ukazatelů pitné vody, a to 42 zdravotně významných ukazatelů, 16 ukazatelů, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody a 2 ukazatele, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí. To znamená, že vyhláška vlastně určuje rozsah úplného fyzikálního a chemického rozboru pitné vody a specifikuje i jeho jednotlivé ukazatele. Tento úplný chemický a fyzikální rozbor pitné vody by měl tedy obsahovat 60 ukazatelů. Takový rozbor je však samozřejmě časově, pracovně a hlavně ekonomicky velmi náročný, a proto se obvykle neprovádí. V praxi jsou často prováděny rozbory menšího rozsahu.