TOPlist TOPlist TOPlist

Informace o vodě

 

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Přítomnost vody je nutnou podmínkou pro existenci života. Voda je nezbytnou složkou rostlinných a živočišných organismů i prostředí, ve kterém probíhají důležité procesy.

U člověka je voda nezaměnitelná a nezbytně nutná, protože lidské tělo obsahuje této látky cca 70-80 % a pro správnou funkčnost organismu je třeba dodržovat příjem vody v množství 2-4 litry. Důležitou a nenahraditelnou roli hraje voda i v průmyslu a zemědělství.

Celkovým rozvojem a nárůstem obyvatel se zvyšuje množství potřeby vody a tím stoupá i větší produkce odpadní a jinak znečištěné vody, např. nežádoucí úniky látek znehodnocující kvalitu vody. V globálním měřítku je voda nevyčerpatelný zdroj, jinak to je ovšem v regionálních a lokálních dimenzích, kde se vyskytuje v omezeném a časově nerovnoměrném rozložení.

Účelné využívání a ochrana před znečišťováním má proto velký význam. Problémy a stav všech vodních zdrojů je tedy problém nás všech.

 

Tvrdost vody

Vlastnost vyjadřující množství rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO). Tvrdost vody ovlivňuje její využití ve všech oblastech jak pitné tak i užitkové vody.

vodní kámen
kotelní kámen
chuťové vlastnosti
zdravotní problémy


Vodní kámen

je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, potrubí atd., v nichž je voda vedena nebo přechovávaná. Vodní kámen má zásadní vliv na funkčnost, trvanlivost a el. spotřebu zařízení, se kterým přichází do styku.


Kotelní kámen

je směs minerálů a projevuje se stejně jako vodní kámen. Nejvíce škody napáchá především u kotlů s otevřeným oběhem vody. Kotelní kámen má velmi nízkou vodivost a proto snižuje účinnost tepelných kotlů. Usazování kamene je i velmi nebezpečné z důvodu možné exploze. Tento stav se projeví sníženou účinností výkonu a netypickými projevy (silné hučení, bouchání a praskání).

Chuťové vlastnosti

Tvrdá voda = velké množství rozpuštěných minerálů, které způsobují nepříjemné ochucení vody. S vysokou tvrdostí prodlužujete i dobu vaření masa a zeleniny, čímž se vytrácí aroma z jídel vlivem vyvázání na uhličitan vápenatý.

Zdravotní problémy

Vysoká tvrdost vody má velmi přímou souvislost s vysušováním pokožky a s ní související problémy jako vznik atopických ekzémů a jiných dermatologických projevů. Tvrdost vody zabraňuje vodě plnit důležitou funkci rozpouštědla a katalyzátoru lidského procesu (metabolismus). 

Ph vody

Potenciál vodíku, též zvaný jako vodíkový exponent. Hodnota vyjadřující množství kationtů vodíku v roztoku, resp. míru kyselosti či zásaditosti. Rozmezí je od 0 (kyselost) až do 14 (zásaditost). Ph neutrální se u vody rovná č. 7. Doporučené hodnoty Ph se pohybují mezi 6,5-9,5. U povrchových vod slouží měření Ph jako indikátor havarijní kontaminace některými chemickými látkami nebo biologickými procesy. Až na výjimky extrémních nízkých či vysokých hodnot, nemá přímý zdravotní význam. Hodnoty Ph je velmi důležité znát při jakékoliv úpravě vody (použití chemie, filtrace apod.) 

Konduktivita (měrná vodivost)

Fyzikální veličina, která ukazuje na schopnost vzorku dobře vést elektrický proud. Velká vodivost ve vodě je ovlivněna přítomností anorganických rozpuštěných pevných látek jako je chlorid, dusičnan, sulfát, fosfát a anionty (ionty, které nesou záporný náboj) nebo sodík, hořčík, vápník, železo, hliník a kationtů (ionty, které nesou kladný náboj.) Voda s vysokou konduktivitou (vodivostí) má velké procento podílu rozpuštěných látek a není tedy vhodná pro pitné účely. V závislosti na složení těchto rozpuštěných látek může mít voda nepříjemnou chuť a způsobovat průjmová onemocnění u spotřebitele. Vysoká konduktivita má též za následek snižováni životnosti vodovodního potrubí a ohřívačů vody. 

Dusičnany a dusitany

Dusičnany jsou zcela přirozenou součástí naší země. Přirozený podíl dusičnanů v pitné vodě je 2 mg/litr. Vysoká koncentrace dusičnanů ve vodě je ovlivněna vysokou chemizací zemědělství a průmyslu. Dá se říci, že koncentrace dusičnanů za pár desítek let stoupla několikanásobně a tím velmi negativně ovlivňuje kvalitu vody. Dusičnany se v těle redukují za pomoci bakterií na dusitany. Dusitany se poté v žaludku slučují se sekundárními aminy na karcinogenní nitrosaminy, které jsou velmi nebezpečné.
Velká konzumace dusičnanů má tedy za následek nevratné zdravotní problémy v podobě nádorových onemocnění a u kojenců možnost udušení. Je tedy potřeba příjem eliminovat na co možná nejnižší množství. 

Železo

Vyskytuje se zcela přirozeně v půdě i horninách, je to též i esenciální stopový prvek. Proto určité množství železa ve vodě může mít přírodní původ. Zvýšené množství železa ve vodě má převážně na svědomí zastaralé vodovodní potrubí či nevhodné podloží, kde byla studna či vrt vybudovány. Voda z velmi vysokým obsahem železa se dá označit téměř za nepoužitelnou. Dá se zcela vyloučit pro pitné účely - narezlá barva, zákal, pach a nepříjemná chuť, tak i v oblasti využití jako užitková voda - usazování v rozvodech a přívodech, které má za následek ucpání, obarvováni sanity atd. V případě ohřevu takovéto vody se připravte na nesnesitelný zápach. 

Mangan

Podobně jako železo, Vám i mangan dokáže velmi znepříjemnit užívání vody. Projevuje se především černáním vody a vznikem mastných skvrn na hladině. Nádobí jen stěží bude vypadat čistě a vyprané prádlo na tom bude ještě hůře než před vypráním. Mangan se ve většině případů vyskytuje ve velkém množství společně se železem. 

Vápník a hořčík

Hořčík se spolu s vápníkem dostává do podzemních vod rozpouštěním materiálů z horninového podloží a je jimi ovlivněna i chuť vody. Oba tyto ukazatele ve velkém množství způsobují tvrdost vody. Jejich obsah ve vodě je žádoucí v doporučeném množství.

Koliformní bakterie

Slouží jako indikátor obecného bakteriálního znečištění. Při jejich nálezu se rapidně zvyšuje pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů. Přítomnost těchto bakterií musí být z důvodu nezávadnosti vždy označena jako negativní.

Escherischia coli (E. coli)

Přítomnost ve vodě indikuje fekální znečištění a vede k vyloučení vody pro použití jakožto pitné vody. Některé vzácnější kmeny E. coli jsou nebo za určitých okolností mohou být patogenní. E. coli způsobuje různé zánětlivé stavy jako např. zánět močového měchýře. Existuje několik skupin patogenních kmenů E. coli způsobujících převážně průjmová onemocnění lidí a zvířat. Tyto kmeny se dělí na základě mechanismů, kterými působí na buňky a střeva.

 

< zpět na hlavní stránku     > vpřed na rozbory vody