TOPlist TOPlist TOPlist

Malta a Polsko před soudem kvůli špatnému čištění odpadních vod

Evropská komise (EK) žaluje Maltu a Polsko u Evropského soudního dvora kvůli špatnému čištění odpadních vod. Komise se domnívá, že úsilí maltských a polských orgánů bylo nedostatečné, a proto tyto členské státy předává Evropskému soudnímu dvoru. 

Rozhodnutí zveřejnila Evropská komise v únorovém balíčku o protiprávním jednání. Na Maltě je hlavním problémem špatný výkon čistíren odpadních vod. Čistírny odpadních vod (ČOV) nesplňují požadavky směrnice na kvalitu. To se týká zejména aglomerace na severu Malty. Odpadní vody jsou zde vypouštěny do citlivé oblasti a měly by podléhat přísnějšímu čištění. 

Živočišný hnůj 

Situace na Maltě je způsobena především vypouštěním zvířecího hnoje do městského kanalizačního systému. Na Maltě se jedná o dlouhodobý problém, který zhoršuje výkonnost čistíren odpadních vod a pro který úřady dosud nenašly řešení. Malta měla být od 31. března 2007 plně v souladu se směrnicí o čištění městských odpadních vod (UWWTD). Navzdory určitému pokroku maltské orgány nedosáhly souladu s předpisy. 

Nedostatečný sběr odpadních vod 

V Polsku nemá více než 1 000 aglomerací systém sběru komunálních odpadních vod, což znamená, že odpadní vody jsou bez čištění vypouštěny přímo do řek, moří nebo jezer. Kromě toho ve 415 aglomeracích, jejichž odpadní vody jsou vypouštěny do citlivých oblastí, Polsko nezajistilo, aby tyto vody podléhaly přísnějšímu čištění. 

Nedostatečné úsilí 

Polsko mělo být plně v souladu se směrnicí do roku 2015. Komise zaslala Polsku dne 26. ledna 2018 výzvu k odstranění nedostatků a následně dne 14. května 2020 odůvodněné stanovisko. Evropská komise se domnívá, že navzdory určitému pokroku a finanční podpoře z politiky soudržnosti EU bylo dosavadní úsilí polských orgánů nedostatečné, a proto se obrací na Soudní dvůr.